Rekrutacja

Zapisz swoje dziecko

Poznaj cały proces rekrutacji i dowiedz się, w jaki sposób zapisać malucha do naszego przedszkola.

Składanie wniosku
Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola elektronicznie:
− Rodzice/opiekunowie prawni posiadający profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola
.UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie i podpisać elektronicznie. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w postaci papierowej:
− Rodzice/opiekunowie prawni nie mający możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, wypełniają wniosek w formie elektronicznej, następnie drukują, podpisują i wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami, składają w przedszkolu preferowanym jako pierwszy wybór
.UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie oraz wydrukować, podpisać (oboje rodzice/opiekunowie prawni) i złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku przesłanego tylko poprzez aplikację lub złożonego tylko w wersji papierowej bez rozpatrzenia. Dotyczy obydwu form składania wniosku. Jeśli któreś z rodziców nie może podpisać wniosku, należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku.

Instrukcja postępowania z aplikacją Nabór
1. Kliknij „Zarejestruj się”.
2. Podaj nr PESEL, imię i nazwisko dziecka.
3. Uzupełnij dane o kandydacie.
4. Uzupełnij dane rodziców/opiekunów prawnych.
5. Wybierz preferowane placówki.
6. Wybierz kryteria, które spełnia kandydat
7. Zapoznaj się z pouczeniami i zaznacz wymagane zgody i oświadczenia
8. Wprowadź hasło w celu utworzenia konta (za jego pomocą będzie można zapoznać się z wynikami rekrutacji).
9. Wydrukuj Wniosek o przyjęcie kandydata, w przypadku składanie wersji papierowej w placówce, natomiast w przypadku składania elektronicznego należy podpisać profilem zaufanym. Wzory oświadczeń znajdują się w ikonie – „Pliki do pobrania, instrukcje”.

Szukaj